celebrating what

harlem is...

 

harlem is...

 

THEATER

 

harlem is...

 

MUSIC

 

harlem is...

 

GOSPEL

 

harlem is...

 

ART

Craig Harris

SPIRIT OF

HARLEM

Langston Hughes

HUGHES' 

DREAM HARLEM